ΣΥΣΤΑΣΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο οργανισμός μας έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Συστήθηκε το 2005 υπό τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Ν. 2190/1920), εγκρίθηκε δε ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την από 6.11.2007 υπ`αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΟΠΥΝΣ/104.678/6.11.2007 απόφαση έγκρισης σύστασης και λειτουργίας του Υπουργού Πολιτισμού (σε συνδυασμό με την υπ`αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/113914/14.12.2007 τροποποιητική απόφαση Υπουργού Πολιτισμού).

Σκοπός του Οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών επί των εκπομπών τους και ορισμένων δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων επί των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής τους, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 48 και 47§2 αντίστοιχα του Ν. 2121/1993 με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα». Εφαρμοστέα είναι επίσης τα άρθρα 54 επ. του ιδίου Νόμου, που ισχύουν για όλους τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Για τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 2121/1993 πατήστε εδώ.

    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ